Screenshot 2023 11 07 at 20 05 57 Home Niedorp Sportcentrumbbb

Toekomstbestendig Sportcomplex Nieuwe-Niedorp/Winkel

Op uitnodiging van de regiegroep zijn op 29 september j.l. de initiatiefnemers en aangehaakte deelnemers aan het nieuw te realiseren Toekomstbestendig Sportcomplex in Dorpshuis Prins Maurits bijeengekomen. Op de bijeenkomst werd gesproken over de ‘Notitie investering en exploitatie sportpark Nieuwe Niedorp-Winkel’. Deze notitie is opgesteld door het bureau Treem. Basis voor de notitie was het rapport van Treem dat in het voorjaar was gedaan: ‘Behoefteonderzoek sportvoorzieningen Nieuwe Niedorp-Winkel’.

Behoefte

Om de behoefte te onderzoeken zijn er bij de bestaande (sport)verenigingen, maar ook clubs op het gebied van het sociaal-maatschappelijke vlak, gegevens opgehaald en is er onder de bewoners een enque te gehouden. Uit dit behoefteonderzoek en de wensen van de deelnemers kwam naar voren dat er in de kern Nieuwe-Niedorp/Winkel en omgeving in ieder geval behoefte is aan een dubbele sporthal, een binnen/buitenzwembad, tennis- en padelbanen, sportvelden voor de beide voetbalclubs en beachhandbalvelden. Insteek is mede om de vitaliteit van de bewoners uit Niedorp-Niedorp en Winkel en omgeving te verbeteren door een brede inzet op gezondheidsversterking van jeugd tot en met senior.

Investering

Uit de daaropvolgende notitie van Treem blijkt op basis van landelijke-, regionale als plaatselijke normen, dat als aan alle behoeften zou worden voldaan, er een investering nodig is die begroot is op 36 miljoen euro op een terrein van minimaal 8,5 hectare. Het investeringsbedrag zou dan, naast de dag/dagelijkse exploitatie, voor een flinke kapitaalslast zorgen van 2 miljoen euro. Ook geeft de dag/dagelijks exploitatie een tekort van € 400.000,- voor het voorziene complex. Wij zijn in gesprek met de gemeente en de aangesloten stichtingen/verenigingen hoe we omgaan met deze uitdagingen binnen deze kaders. Hierover wordt al nader ambtelijk overleg gepleegd door de regiegroep met de vraag wat de jaarlijkse bijdrage van de gemeente in dit nieuwe complex zou kunnen worden om het geheel te kunnen realiseren. De vraag aan de deelnemers van de bijeenkomst was dan ook, om zich te buigen over het tekort op de dag/dagelijkse exploitatie. Zou het mogelijk zijn om dat op nul te brengen? Vanuit de vergadering kwamen diverse mooie suggesties binnen om dat succesvol te maken.

Met algemene stemmen is vastgesteld in de vergadering dat de deelnemers voldoende kansen zien en zich volop zal inzetten om de dag/dagelijkse exploitatie rond te krijgen. Inmiddels is, zoals aangekondigd, ook de website van de Stichting Toekomstbestendig Sportcomplex in de lucht: https://www.niedorpsportcentrum.nl/