ladalogo

Hoe betaalbaar zijn de huren in Hollands Kroon? Hoe is het gesteld met het huurbeleid in de kop van Noord Holland ?

Uit onderzoeken van het OTB (Universiteit Delft/Nibud) en het Rigo is gebleken dat er onder huurders in Nederland grote betaalbaarheidsproblemen en verborgen armoede heerst na het betalen van de huur. Dit is niet alleen een situatie die voor Nederland in het algemeen geldt , maar ook voor de Noordkop. Ook was het bekend dat de huren in de Kop van Noord Holland en specifiek bij de Woon-compagnie hoog zijn en behoren gemiddeld tot de hoogste in de regio. Het gemiddelde inkomen is daarentegen relatief laag vergeleken met andere regio’s binnen de provincie (cijfers Centraalfonds volkshuisvesting). De huurderskoepel Schagen en Omstreken heeft daarom in samenwerking met de Nederlandse Woonbond een onderzoek laten uitvoeren wat het daadwerkelijke percentage is van de huurders bin-nen de gemeenten Schagen en Hollands Kroon die het moeilijk hebben na het betalen van de huur. Uit dat afgeronde onderzoek bleek dat 27% van de huurders van Wooncompagnie structureel na het betalen van de huur in armoede te verkeren (onderzoeksdatum november 2013). Inmiddels blijken neveneffecten ook op te lopen zoals; huisuitzettingen, huurachterstanden en verwij-zingen naar WSNP trajecten (schuldsanering). Bovendien zijn er onvoldoende goedkope huurwonin-gen voor jongeren(starters) en huurders die noodgedwongen moeten of willen switchen. Dit blijkt o.a. uit de snelle bezetting van het leeggekomen Winkelmade in Winkel dat voor tijdelijke bewoning is opengesteld. Er is blijkbaar een grote behoefte aan goedkope woningen voor starters en alleenstaan-den. Omdat er onvoldoende betaalbare huurwoningen zijn blijven huurders “zitten” , met als gevolg dat ook de doorstroming stopt. Op dit moment is er een overaanbod aan “sociale” huurwoningen die ca. € 700,-- per maand aan huur moeten opbrengen (per 1 januari 2014 is dat de huurtoeslaggrens). Dat is duidelijk te hoog. Als voorbeeld : voor alleenstaanden houdt de huurtoeslag al op bij € 1200,-- netto per maand. Dan zijn huren van € 700,-- echt funest voor een menswaardig leven, dat wordt dus overleven. Maar ook voor gezinnen eindigt de huurtoeslag al bij een inkomen van € 1700,--.

De huurdersverenigingen binnen Hollands Kroon en Schagen, Huurderskoepel Schagen E.O. adviseren daarom:

• Een gematigde huurverhoging (slechts inflatievolgend). • Lagere aanvangshuren (meer aanbod van woningen substantieel lager dan de € 700,--).

• Het “uit de markt” halen van antikraak/interim woningen. En deze geschikt te maken voor permanente goedkope huur.

• Goede prestatie afspraken tussen gemeenten en woningbouwverenigingen te maken rondom betaalbaarheid en beschikbaarheid van goedkope huurwoningen.

De woningbouw verenigingen zijn zelfstandig in het bepalen van hun beleid. De gemeentebesturen kunnen wel degelijk invloed uitoefenen op dit beleid, ondermeer door prestatie afspraken te maken. Bovendien kan de gemeente door het specifiek uitgeven van bouwgrond voor goedkope woningen een bijdrage leveren. Het is van het grootste belang dat wonen betaalbaar blijft ook in Hollands Kroon .

Voor meer nieuws: www.lada2010.nl