gl18 BorderMaker

Geacht college,

In mei legt u de raad een voorstel tot bestemmingsplanwijziging voor de locatie B1 voor. Deze is opgesteld door de initiatiefnemer en, volgens de Memo Datacenter westzijde A7 d.d. 18 september 2020, door het college vervolmaakt. Dat oordeel is echter aan de raad.

Op 18 maart 2021 heeft het u de raad verzekerd dat de raad nog alles te zeggen heeft over het bestemmingsplan B1 en dat het aan de raad is om de belangenafweging te maken. GroenLinks vindt milieuaspecten daarbij belangrijk en baseert zich graag op deskundige onderzoek: een milieueffectrapportage (m.e.r.). Deze ontbreekt echter. Hierover hebben wij onderstaande vragen.

Uit een mail van 9 juli 2019 over het gebiedsplan blijkt dat de wethouder opziet tegen een m.e.r.:

“Theo M mist de optie om gebiedsplan geen status van structuurvisie te geven en vast te stellen om zo de discussie over een m.e.r te omzeilen.”

Vraag 1: Waarom wilde de wethouder de discussie over een milieueffectrapportage omzeilen?

Het college verkoos om, zonder de uitkomst van een m.e.r. af te wachten, door te gaan met de vestiging van datacenters. In een mail van 16 juli 2019 ontving het college daarover een advies:

“Naar de buitenwereld is het lastig uit te leggen de tijd te nemen voor een zorgvuldige procedure in het kader van milieuaspecten (de MER) èn de dialoog, maar tegelijkertijd wel de ontwikkelingen toe te staan in datzelfde gebied zonder dat de milieuaspecten duidelijk naar voren zijn gekomen en/of de dialoog is afgerond Dat zet de geloofwaardigheid van beide trajecten onder druk.”

Vraag 2: Waarom heeft het college het advies, om eerst de milieueffectrapportage voor het gebiedsplan af te wachten, niet opgevolgd?

In een interne mail van 13 februari 2020 staat:

“Het plan is m.e.r.-plichtig. [...] We adviseren om te stoppen met het gebiedsplan.”

“We hebben ook een advies ontvangen over het ontlopen van de m.e.r.-plicht”

Vraag 3: Hoe beoordeelt het college de bestuurlijke legitimiteit van het voorstel om een heel gebiedsplan op te geven met het enkele oogmerk om een milieueffectrapportage te ontlopen?

Volgens GroenLinks krijgt de belangenafweging zonder milieueffectrapportage een geïmproviseerd karakter: haast en ambitie nemen dan de plaats in van realisme en zorgvuldigheid. Het college kan niet verwachten dat de gemeenteraad daarin meegaat. Een bestemmingsplan dat planmatig deel uitmaakt van een cluster van 230 ha datacenters – drie maal de m.e.r.-drempel voor een industrieterrein – moet je niet willen vaststellen zonder milieueffectrapportage.

Vraag 4: Is het college bereid om een vrijwillige uitgebreide milieueffectrapportage aan te vragen en het bestemmingsplan B1 opnieuw voor te leggen zodra deze is beoordeeld?

Met vriendelijke groet,

Lilian Peters

GroenLinks Hollands Kroon