cdahk

Krijgen verenigingen e.d. in 2021 net als de bibliotheek ook een extraatje van de gemeente?

Bij de behandeling van de begroting lag het voorstel voor om de jaarlijkse subsidie voor de bibliotheek ad € 532.479 te verhogen met € 142.116 (totale jaarlijkse subsidie dus € 674.595). Het CDA vindt de bibliotheek een belangrijke voorziening. Niet voor niets is op uitdrukkelijk verzoek van onze fractie vorig jaar extra geld beschikbaar gesteld om de jeugdcollectie uit te breiden.

Wij hebben desondanks enkele kritische vragen gesteld over het waarom van de verhoging van de subsidie. Het gaat tenslotte jaarlijks om veel geld. Gevraagd is o.a. naar de noodzaak om de afschrijvingstermijn voor jeugdboeken te halveren van 10 jaar naar 5 jaar (kosten € 77.000). Na de uitleg van het college hebben wij hiermee ingestemd. Het is dus niet zo, zoals het NHD schrijft dat wij vonden dat de jeugdboeken maar langer (10 jaar) mee moesten.

Een groot aantal partijen in de raad hebben voorgesteld bovenop de door het college voorgestelde extra bijdrage de bibliotheek nog een extraatje toe te kennen (ca. € 8.000). Wij dragen de bibliotheek een warm hart toe en gunnen de bieb deze extra middelen uiteraard. Maar voor ons is onduidelijk gebleven, waarom de bibliotheek (zonder nadere motivering) extra geld krijgt bovenop het vastgestelde (en dus onderbouwde) subsidiebedrag.

Heel veel verenigingen en culturele instellingen hebben -net als de bibliotheek- de afgelopen jaren te maken gehad met soms forse bezuinigingen. Wij hebben daarom het college gevraagd wanneer zij met een voorstel komt om ook aan de verenigingen e.d. (bovenop de vast te stellen subsidiebedragen) een extraatje toe te kennen, of -als het college zo’n voorstel niet wil doen- aan te geven waarom volgens het college alleen de bibliotheek in aanmerking komt voor een extraatje en de andere gesubsidieerde instellingen niet. In de raadsvergadering van december komt dit onderwerp opnieuw aan de orde.

Overigens staat dit extraatje los van de opdracht aan het college (mede op initiatief van het CDA) om met een steunmaatregelenpakket te komen in verband met corona.

Sjaak Vriend

Fractievoorzitter CDA Hollands Kroon