IMG 6957 640x480-BorderMaker

De fractie van CDA Hollands Kroon heeft bij het college vragen neergelegd omtrent de herdenking van 4 mei. Op basis van de vastgestelde stukken lijkt het dat de 4 mei comités slechts kunnen rekenen op 50% subsidie op de te maken kosten terwijl dit volgens het CDA, ook naar de toekomst toe 100% moet zijn. Als sprake is van een omissie roept het CDA het college op dit te herstellen.

De raad heeft in haar vergadering van 19 december 2019 het voorstel Subsidieplafond 2020 vastgesteld. In de toelichting op het raadsvoorstel wordt aangegeven op welke aanvragen wordt afgeweken van hetgeen in de Beleidsregels Subsidie Hollands Kroon 2017 is gesteld. Voorts is aangegeven dat bij de eerstvolgende herijking van de Beleidsregels een en ander wordt aangepast.

Echter met betrekking tot de toekenning van de subsidies voor de herdenkingen van 4 mei wordt geen melding gemaakt dat er van de beleidsregels 2017 wordt afgeweken, overigens op een wijze waarmee de fractie van het CDA van harte mee instemt. De aanvraag van de 4 mei comités voor bekostiging van de te organiseren activiteiten wordt voor 100% gehonoreerd, terwijl zoals uit de onderstaande relevante passage van de beleidsregels blijkt dat de activiteiten slechts voor 50% zouden worden gesubsidieerd.

Cultuurhistorie

4. Activiteiten zijn subsidiabel als:

• het een jaarlijkse bijzondere culturele activiteit in een kern van Hollands Kroon betreft die bepalend is voor de identiteit van een dorp, gericht op een relatief groot publiek en voor publiek toegankelijk is (betaald of vrije entree), of;

• deze gericht zijn op exploitatie en instandhouding van een gebouw dat bepalend is voor de identiteit van een dorp en dat voor publiek toegankelijk is;

2. De volgende activiteiten zijn hiervan uitgezonderd:

• organisatie van concerten;

• activiteiten gericht op hobby en vrijetijdsbesteding in club- of verenigingsverband;

• vieringen van jubilea;

• vieringen van nationale feestdagen (met uitzondering van de herdenking op 4 mei);

• (buurt)feesten.

3. De subsidie voor activiteiten is maximaal 50% van de totale begroting van de instelling.

4. De subsidie wordt verstrekt op basis van de criteria uit de subsidieverordening Hollands Kroon 2013, die gelden voor het aanvragen van een activiteitensubsidie.

De fractie van het CDA is van mening dat de 100% vergoeding voor de activiteiten van de 4 mei comités niet alleen voor 2020 zou moeten gelden, maar in principe als beleidsregel voor de toekomstige 4 mei herdenkingen zou moeten worden vastgelegd.

De comités, bestaande uit betrokken vrijwilligers, weten dan waar zij voor de herdenkingsactiviteiten van de komende jaren op kunnen rekenen. De fractie van het CDA verzoekt dan ook het college bij de al toegezegde herijking van de Beleidsregels Subsidies Hollands Kroon 2017 de tekst in die zin aan te passen. Zeker in het jaar waarin 75 jaar Bevrijding wordt herdacht, zeer op zijn plaats.

Sjaak Vriend

Fractievoorzitter CDA Hollands Kroon