91980259 3414778398539023 1000214788506124288 o

Gemeenteraad Hollands Kroon akkoord met concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland

De raadsvergadering van donderdag 1 oktober was vanwege het late tijdstip geschorst. Dinsdagavond 6 oktober is de vergadering verder gegaan. Tijdens deze uitloopraad werd er gedebatteerd over de diverse ingediende moties en amendementen.

Concept Regionale Energie Strategie

De concept RES is een document waarin staat beschreven hoe de klimaatdoelstellingen gehaald moeten worden voor 2030 en 2050. In het raadsvoorstel staan de wensen en bedenkingen van het college op dit concept. Het concept RES is aangenomen inclusief het amendement om geen zonne-energie toe te staan op het oppervlakte water op het IJsselmeer (VVD, CDA en SHK). Het amendement om zonne-energie toe te staan op onrendabele agrarische gronden (CU,D66 en PVDA) is niet aangenomen. De motie van LADA waarin het college wordt opgeroepen om voorrang te geven aan technieken die energie besparen zoals isolatie en materiaalgebruik werd ook niet voldoende gesteund.

Molenveld 4a Hippolytushoef

Het artikel 6-verzoek Molenveld 4a in Hippolytushoef gaat om het realiseren van huisvesting voor maximaal 16 tijdelijke medewerkers. Met 17 stemmen voor en 12 tegen is dit verzoek aangenomen.

Motie vreemd aan de orde over het tegengaan van dumpen van zwerfafval bij de Doggersbank

In de motie vreemd aan de orde van de dag (VVD, CDA, OHK en SHK) die dinsdagavond is ingediend, wordt het college opgeroepen om een brief te schrijven aan Minister Schouten. De minister wordt hierin gevraagd de actie van Greenpeace waarbij zwerfkeien in de Doggersbank worden gedumpt, een halt toe te roepen. Deze motie is met 19 voor en 10 tegen aangenomen. Wilt u weten wat er deze vergadering allemaal gezegd en besloten is?

Waardering voor bouw Campus de Terp

De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft zijn waardering uitgesproken over samenwerkingsovereenkomst (SOK) Campus De Terp.

Deze Campus wordt een ontmoetingsplaats voor jong en oud en biedt plaats aan onderwijs, kinderopvang, welzijn en sport zoals zwemmen en binnen- en buitensport. De Campus moet gebouwd worden aan de Terpweg in Wieringerwerf.

De samenwerkingsovereenkomst is een overeenkomst tussen de gemeente Hollands Kroon, schoolbesturen en Stichting Sport en Welzijn Wieringerwerf. In deze overeenkomst staat onder andere dat de gemeente Hollands Kroon garant staat voor het bedrag van 13,25 miljoen euro voor de bouw van binnen- en buitensportvoorzieningen. Ook wordt er 6,1 miljoen vrijgemaakt voor onderwijshuisvesting. Hoewel er een aantal kritische vragen waren over de garantstelling, heeft de raad met 26 stemmen voor en 3 tegen ingestemd met het voorstel.