IMG 3338aa BorderMaker

Donderdag 7 februari a.s. zal de Algemene Ledenvergadering worden gehouden van de Paasveetentoonstelling in Schagen.

De vergadering gaat plaatsvinden in Het Oude Slot aan Markt 21 te Schagen.

De aanvang is 20.00 uur.

Agenda:

01. Opening.

02. Notulen van de vorige ledenvergadering d.d. 18 januari 2018.

03. Mededelingen.

04. Ingekomen stukken.

05. Jaarverslag 2018 secretaris.

06. Financieel overzicht 2018 penningmeester.

07. Verslag en verklaring kascommissie.

08. Benoeming kascommissielid: - Aftredend: dhr. Ton Rus Kandidaat: dhr. Eric Snaas

09. Begroting 2019.

10. Bestuursverkiezing:

Dhr. Albert Kamp (niet herkiesbaar) Kandidaat: Mevr. Anne Reijne

Dhr. Wim Jimmink (niet herkiesbaar) Kandidaat: Dhr. Gerard Glas

11. Paastentoonstelling 2019.

12. Rondvraag.

13. Sluiting.

Kees de Veer, secretaris